.

Szukaj

Regulamin

Regulamin Świadczenia Usług

Dokonując zakupu akceptujesz regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG serwisu internetowego www.sklep.annachmielewska.pl Właścicielem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem: www.sklep.annachmielewska.pl , jest CENTRUM EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ VITNESS ANNA CHMIELEWSKA Tomaszowice-Kolonia 117 NIP: 7132947208 REGON 061408417


§1. Pojęcia i informacje ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług dietetycznych świadczonych przez CENTRUM EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ VITNESS ANNA CHMIELEWSKA Tomaszowice-Kolonia 117 NIP: 7132947208 REGON 061408417

  2. Definicje terminów używanych w dalszej części dokumentu: 1.Regulamin – niniejszy Regulamin serwisu internetowego znajdującego się pod adresem: www.sklep.annachmielewska.pl 2. Vitness – Anna Chmielewska Jańczak, właściciela jednoosobowej działalności gospodarczej CENTRUM EDUKACJI ŻYWIENIOWEJ VITNESS ANNA CHMIELEWSKA Tomaszowice-Kolonia 117 NIP: 7132947208 3. Użytkownik – Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna, która: a) ukończyła lat 18 (osiemnaście) i nie jest ubezwłasnowolniona całkowicie; b) która zaakceptowała Regulamin i warunki świadczenia usług c) która wystąpi jako strona w umowie 4. Usługa – poszczególne funkcjonalności serwisu dostarczane użytkownikowi realizowane na podstawie wybranego planu dietetycznego 5. Plany dietetyczne - materiały edukacji żywieniowej, zwane w dalszej części także Dietą 6.www.sklep.annachmielewska.pl– serwis internetowy należący do Vitness, którego dotyczy niniejszy Regulamin


  1. Niniejszy Regulamin oraz jego postanowienia mają znaczenie nadrzędne nad pozostałymi dokumentami dostarczanymi do użytkownika w ramach funkcjonowania www.sklep.annachmielewska.pl. 3. Zakup planu dietetycznego w serwisie oznacza równocześnie deklaracją zapoznania się z regulaminem serwisu internetowego oraz jego akceptacją. 4. Umowa zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. 5. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią oferowanych usług przez Vitness i zarazem określa warunki oraz zasady prowadzonej przez Vitness działalności w zakresie www.sklep.annachmielewska.pl 6. Akceptacja Regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na posłużenie się środkiem komunikacji elektronicznej w celu przesłania dokumentów potwierdzających zawarcie umowy na zakup usług Vitness. 7. Vitness ponosi odpowiedzialność za ewentualne wady dostarczonych usług na zasadach ogólnych. 8. Użytkownik zawiera umowę: z chwilą zapłaty za plan dietetyczny


B. PRZETWARZANIE I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH 9. Przyjmuję do wiadomości, że Vitnesso jest Administratorem Danych Osobowych, które będą przetwarzane przez Vitness w celu zawarcia umowy, a następnie jej realizacji, informowania o nowych produktach i promocjach oraz archiwalno – statystycznym. Mam prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podanie danych jest dobrowolne.


C. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG www.sklep.annachmielewska.pl

WARUNKI TECHNICZNE. 10. Dla korzystania z usług www.sklep.annachmielewska.pl konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych: a) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej; b) dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron WWW; c) aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa w pkt powyżej, z siecią Internet; d) prawidłowo zainstalowany w urządzeniu, o którym mowa w pkt powyżej, system operacyjny Microsoft w wersji Windows XP lub nowszej. e) prawidłowo zainstalowana w urządzeniu, o którym mowa w pkt powyżej, przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej, Safari 9 lub nowszej, Google Chrome 36 lub nowszej albo Firefox w wersji 40 lub nowszej, umożliwiająca wyświetlanie na ekranie tego urządzenia dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW; f) włączona w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej, o której mowa w pkt powyżej, akceptacja plików Cookies; g) włączona w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej, o której mowa w pkt powyżej, obsługa protokołu WebSocket.

WARUNKI FORMALNE 11. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna, która: a) ukończyła lat 18 (osiemnaście) i nie jest ubezwłasnowolniona całkowicie; b) która zaakceptowała Regulamin. 12. usług www.sklep.annachmielewska.pl dostępne są wyłącznie dla Użytkowników, którzy: a) opłacili poszczególne usługi www.sklep.annachmielewska.pl; b) przed przystąpieniem do korzystania z usług www.sklep.annachmielewska.pl stanowiących plany dietetyczne ustalili z właściwym lekarzem, iż brak jest przeciwwskazań do stosowania diety, a nadto konsultacje takie prowadzą także na bieżąco w trakcie korzystania z planów dietetycznych przygotowanych dla nich w ramach usługi www.sklep.annachmielewska.pl


D. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG www.sklep.annachmielewska.pl 13. Użytkownik zobowiązany jest podać Vitness prawdziwe dane dotyczące Jego osoby, na podstawie których Vitness ocenia spełnianie przez Użytkownika określonych Regulaminem warunków formalnych niezbędnych do świadczenia usług www.sklep.annachmielewska.pl oraz do dokonywania zmian tych informacji wyłącznie w taki sposób, aby odzwierciedlały aktualny w danym momencie stan faktyczny. 14. Usługi www.sklep.annachmielewska.pl świadczone przez Vitness przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Użytkowników i nie mogą być wykorzystywane w części lub całości do jakichkolwiek innych celów, w szczególności o charakterze doradczym lub informacyjnym dla innych osób, a także w celach porównawczych lub poglądowych. 15. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usług www.sklep.annachmielewska.pl wyłącznie zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet i usług świadczonych za jej pośrednictwem. 16. Użytkownikowi nie wolno, w tym także przy wykorzystaniu w jakikolwiek sposób usług www.sklep.annachmielewska.pl upubliczniać materiałów lub informacji, do których Vitness przysługują majątkowe prawa autorskie, publikować adresów stron internetowych oferujących usługi konkurencyjne wobec usług www.sklep.annachmielewska.pl, prowadzić sprzedaż, akwizycję lub reklamę, w tym także wskazywać adresy stron internetowych zawierających informacje o takim charakterze, oraz umyślnie wprowadzać w błąd zainteresowanych w sprawach związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem z usług www.sklep.annachmielewska.pl. 17. Dopuszcza się czasowej lub stałej zmiany parametrów poszczególnych usług www.sklep.annachmielewska.pl 18. Vitness zastrzega, iż koszty połączenia z siecią Internet oraz koszty związane z użytkowaniem rzeczy, przy użyciu których Użytkownik korzysta z usług xxx.com, nie obciążają Vitness.


E. ZAKRES USŁUG Vitnes ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE. 19. Usługami www.sklep.annachmielewska.pl świadczonymi Użytkownikowi przez Vitness odpłatnie są: usługi w zakresie poradnictwa dietetycznego służące poprawie samopoczucia, wyglądu i generalnej kondycji polegające głównie na: (a) proponowaniu planów dietetycznych uwzględniających różne cele, preferencje żywieniowe. 20. W zależności od wybranego Planu użytkownik ma dostęp do różnego zakresu opisanych powyżej usług: a) Plan Dietetyczny: Jadłospis z przepisami i listą zakupów


F. OPŁATY - WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG www.sklep.annachmielewska.pl 21. Aktywacja uprawnień do korzystania z usług rozpoczyna się po dokonaniu płatności za plan dietetyczny 22. Potwierdzenie aktywacji usługi klient otrzymuje na adres e-mail. 23. www.sklep.annachmielewska.pl stosuje wyłącznie system płatności bezgotówkowych. 24. Ceny Planów Dietetycznych w www.sklep.annachmielewska.pl wynoszą od 49zł. Ceny Programów wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto. 25. Powyższe ceny mogą zostać obniżone przy pomocą kodu rabatowego, który użytkownik uzyskał w wyniku uczestnictwa w akcji promocyjnej. 26. Każdy kod rabatowy ma określony termin ważności i obniża cenę wybranych programów jedynie przy płatności kartą. 27. Klient ma możliwość otrzymania faktury potwierdzającej zakup usług w www.sklep.annachmielewska.pl Po dokonaniu płatności użytkownik otrzyma link umożliwiający pobranie planu dietetycznego.

F. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

28. Użytkownik może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W takim wypadku Użytkownik składa Vitness oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej na adres siedziby Vitness wskazanej w §1 punk 1 regulaminu lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@annachmielewska.pl, przy czym za dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy należy uznać dzień nadania oświadczenia – oświadczenie takie musi być nadane przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy Użytkownikowi zwracane są niezwłocznie wszystkie płatności, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Vitness otrzymała oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte, chyba że Użytkownik wyraźnie wskazał inny sposób zwrotu płatności, który jednak nie będzie się wiązał dla Użytkownika z żadnymi opłatami.


KONTAKT I REKLAMACJE 29. Zgłoszenia zawierające pytania, sugestie, informacje o zaistniałych problemach dotyczących serwisu oraz reklamacje Użytkownik może przekazać pocztą elektroniczną korzystając z formularza na stronie www.sklep.annachmielewska.pl/kontakt 

30. Reklamacje dotyczące obsługi rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych


POSTANOWIENIA KOŃCOWE 31. Vitness zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie dostępny na stronie www.sklep.annachmielewska.pl dla wszystkich korzystających z serwisu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w momencie jego publikacji na stronie internetowej serwisu. 32. Vitness zastrzega sobie prawo do zmian cen i dostępności usług znajdujących się w serwisie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz ich modyfikowania. 33. Vitness nie ponosi odpowiedzialności za dokonywanie zakupów przez osoby trzecie na rachunek osoby poszkodowanej.Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów